2.110.783  |  školska 2016/2017. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
21°C
21.08.2017
ponedjeljak
djelomična naoblaka
Vrijeme u D. Vakufu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Nova aplikacija: EMIS Rasporedi

Kako se bliži kraj školske godine, sve više postaje važna problematika vezana za pravljenje rasporeda sati za iduću godinu. S novom aplikacijom 'EMIS Rasporedi', brige ravnatelja (ali i nastavnog osoblja) zbog tog problema postaju stvar prošlosti!

Aplikacija 'EMIS Rasporedi' je master planom razvoja sustava EMIS planirana za implementaciju u osnovnim i srednjim školama KSB tijekom 2017. godine, sa ciljem da škole koje pokažu interes i spremnost za prelazak na taj novi vid rada tijekom ljetnih odmora kreiraju rasporede sati za novu 2017./2018. školsku godinu.

S posebnim zadovoljstvom objavljujemo da su sve aktivnosti u svezi tog projekta uspješno okončane, te da je aplikacija 'EMIS Rasporedi' od danas punopravni član obitelji EMIS. Aplikacija je od ranije istestirana na mnogim institucijama izvan sustava osnovnih i srednjih škola KSB, ali je u proteklom periodu dograđena i istestirana i na tri škole KSB. To su Katolički školski centar 'Petar Barabarić' - osnovna škola, Katolički školski centar 'Petar Barabarić' - Gimnazija Travnik i Mješovita srednja tehnička škola Travnik. U sva tri slučaja (a kao što vidimo radi se o tri različite skupine škola - osnovna, gimnazija, strukovna) nova je aplikacija veoma uspješno kreirala rasporede, sukladno preduvjetima koji su uvaženi u rasporedima tih škola u proteklom periodu.

Aplikacija 'EMIS Rasporedi' je dio našeg Integriranog edukacionog informacijskog sustava EMIS, što znaći da se podatci o nastavnicima automatski preuzimaju integriraju u aplikaciju za rasporede. Uz pomoć aplikacije 'EMIS Rasporedi' se ne samo mogu uspješno generirati rasporedi bilo koje škole KSB, nego se to radi neusporedivo efikasnije, lakše i brže. I što je najvažnije - najčešće bolje od klasičnog načina rada.

Više detalja o samoj aplikaciji možete naći na ovom linku ili klikom na sliku sa rasporedom koja se nalazi na desnoj strani početne stranice. 

Nadamo se da će škole prepoznati značaj ove nove aplikacije te da će pokazati interes i spremnost na njeno aktiviranje, a time i poboljšati i unaprijediti svoje planiranje i cjelokupni rad.EMIS DEVELOPMENT TEAM
Informacija o pokretanju postupka javne nabave udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, na temelju Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-05-551/16-57 od 26.8.2016. godine, o davanju suglasnosti Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa za pokretanje postupka za nabavku udžbenika za socijalno ugrožene učenike i djecu romske populacije u osnovnim školama u Kantonu Središnja Bosna, I članka 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne I Hercegovine, broj 39/14), svim zainteresiranim kandidatima/ponuđačima dostavlja

INFORMACIJU
o pokretanju postupka javne nabave udžbenika
za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola

Za cijeli tekst informacije, kliknite na sljedeću poveznicu (pdf dokument):

Informacija.pdf (214,8KB)

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

Novi projekt Ministarstva obrazovanja: e-škole

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da Ministarstvo obrazovanja razmatra mogućnost pokretanja novog projekta pod nazivom e-škole, sa početkom implementacije početkom drugog polugodišta školske 2015./2016. godine. Pokretanjem ovog projekta želi se ubrzati započeti proces informatizacije osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona, uvođenjem brojnih novih funkcionalnosti.

Osnovni cilj projekta je stvaranje preduvjeta da se škole digitaliziraju i pripreme za usklađivanje postojeće prakse i načina rada sa standardima zemalja EU i u okruženju. U novom pristupu, učenik više nije pasivni objekt edukacionog procesa već postaje aktivan u izođenju svih nastavnih aktivnosti i primaran je fokus cijelog obrazovnog sistema / sustava. U cilju ostvarenja tog zadatka, neophodno je implementirati nastavna sredstva i metode sukladne 21. stoljeću - a one se prije svega temelje na modernim informacionim tehnologijama.

Projektom e-škole Vlada i Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna na čelu s ministricom Katicom Čerkez  bi započeli novu fazu informatizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja. Pri tome se kao osnova te nove faze nameću rješenja i postignuća u dosadašnjoj implementaciji sistema / sustava EMIS. U proteklom periodu je informacioni sistem / sustav EMIS zaživio u svim školama Kantona i s velikim uspjehom omogućio elektronsko izdavanje javnih školskih isprava svim učenicima bez izuzetka. Sve škole su prošle intenzivnu obuku iz svih modula sistema / sustava EMIS, te su uz veliku pomoć u organizaciji i stručnoj podršci Ministarstva, sve planirane aktivnosti uspješno okončane. To su izvanredni rezultati i kao takvi daju realnu procjenu da će se daljnje aktivnosti na digitalizaciji škola uspješno obaviti. Pri tome, iskustva na implementaciji sličnih projekata u EU i okruženju (Slovenija, Hrvatska, Makedonija) daju smjernice koje su već sada komplementarne sa dosadašnjim aktivnostima na sistemu / sustavu EMIS u SBK / KSB.Iz tog razloga je aktivirana i nova domena e-skole.ba, koja je osmišljena kao centralno mjesto - portal na kojem će se, pored redovnih vijesti i informacija iz oblasti školstva, korisnicima omogućiti pristup i upotreba svih planiranih školskih modula. To uključujuje:

  • Informacioni sistem / sustav EMIS WEB,
  • Informacioni sistem / sustav EMIS Matura (e-Matura),
  • Informacioni sistem / sustav EMIS HR (Human Resources),
  • Informacioni sistem / sustav Digitalni repozitorij nastavnih sadržaja,
  • Informacioni sistem / sustav EMIS Biblioteka (e-Biblioteka),
  • Informacioni sistem / sustav Vozački ispiti,
  • Web portal za administratore,
  • Web portal za EMIS odgovorne osobe škola.
Također, u pripremi je dokumentacija i idejni projekt koji se odnosi na uvođenje elektronskog dnevnika (e-Dnevnik), sa prijedlogom neophodne opremljenosti škola  i nastavnika odgovarajućom informatičkom opremom. Kao i ostale komponente, e-Dnevnik će svoju funkcionalnost zasnivati na EMIS bazi podataka učenika i nastavnika, tako da neće biti nepotrebnog unosa i dupliciranja matičnih podataka.

Važno je napomenuti da EU podržava opravo ovakve inicijative, s tim da u dosadašnjoj praksi u Bosni i Hercegovini do sada nismo imali slučaj da pojedini Kanton (o državi da i ne govorimo) prvi daje inicijativu, plan i način implementacije jedne ovako velike reforme. Uvijek je bilo obrnuto. Iz tog razloga smatramo da su i vrlo velike šanse da se od strane EU dobije financijska podrška za ovaj projekt, pod uvjetom naravno da se on pripremi na način sukladan standardima i tenderskoj dokumentaciji.

Kao potvrda prethodnog navodimo da je u susjednoj Hrvatskoj upravo započeta realizacija projekta e-škole, podržnog od strane EU, u ukupnom iznosu od 179.899.754 eura (za period 2015-2022). Pri tome je samo za pilot projekt (za period od 2015-2018.) obezbijeđeno 40 miliona eura. To naravno ne mora ništa značiti za naš Kanton, ali jasno demonstrira važnost koju EU pridaje ovakvim projektima i koje direktno financijski podržava.

U periodu koji slijedi nastojat ćemo Vas redovno informirati o ovoj inicijativi.

 Domena e-skole.ba je od 09.11.2015. aktivna i dostupna. Za sada, putem te domene pristupamo Informacionom sistemu / sustavu EMIS WEB (ovaj).

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.1.5, zadnja izmjena 07.07.2017. - hr | developed by © 2017 SB